Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - kvindeillusion17

ARTIKEL FRA JERNESALT - 26.3.17.

Kvindeillusion og kvindesvigt

Liberal Alliances kulturminister Mette Bock er draget til felts mod Kvinfo-centeret der står for Køn, Viden, INformation og FOrskning og kan føre sin historie tilbage til 1964 da Nynne Koch på Det kgl. Bibliotek begyndte at registrere kvinderelevant litteratur og siden fik oprettet centeret som selvejende institution. Ministeren vil havde centerets bibliotek overført til Det kgl. Bibliotek, og Liberal Alliances kulturordfører Laura Lindahl har samtidigt foreslået at Kvinfo skal fratages hele sin statsstøtte. Centeret er i hendes øjne en propagandacentral for statsfeminisme. Dets ligestillingsbegreb handler kun om kvinden som det svage køn. Hun roser på Facebook Mette Bocks initiativ som et første skridt af præcis den art Liberal Alliance er gået i regering for. Staten skal ikke på skatteydernes vegne give tilskud til ideologiske formål.

Den slags forslag er typisk for Liberal Alliance. Og kan næppe hjælpe på billedet af et parti der ikke får andet ud af at være kommet i regering end dårlige meningsmålinger.

Man kan altid diskutere om en institution som Kvinfo fuldtud fortjener sit tilskud, men man kan hverken påstå at det ikke har gjort gavn gennem de sidste halvtreds års kvindefrigørelse eller at det ikke længere har en opgave. Hvad det første angår har det skabt et specialbibliotek som opsøges at mange skoleelever, universitetsfolk og journalister, og det har udgivet tidsskriftet Forum og det fremragende firbindsværk Dansk Kvindebiografisk Leksikon og meget andet. Og hvad fremtiden angår er Kvinfo meget langt fra en virkeligt dybtgående forståelse af kvindernes rolle i samfundet der kunne gavne moderne kvinder generelt og ikke bare den elite Liberal Alliance kæmper for og som kan klare sig selv.

Problemet er at Kvinfo som alle andre mere eller mindre feministiske organisationer bliver ved med at kæmpe for en absolut ligestilling mellem kønnene som vil om ikke ophæve kønsforskellen så reducere den til en biting af rent fysisk art og altså totalt abstrahere fra at den hormonale forskel har afgørende indflydelse på begge køns psykiske, identitetsmæssige og adfærdsmæssige udvikling og udfoldelse. Uden hensyn til mandens dybeste karakteregenskaber forlanger feministerne absolut ligestilling og kræver derfor ikke bare lige løn for lige arbejde, lige ret for loven og lige adgang til uddannelser og stillinger, men særlige kvoteordninger for uddannelser og karriereforløb samt ensartede regler for barselsorlov m.m.. Det er ønsketænkning og ville i givet fald ikke ændre stort i konkurrencen.Disse kunstige ordninger vil naturligvis altid kun ydmyge og irritere mændene, der derfor generelt vil tænke på modforanstaltninger - altsammen uden at rokke det forhold at kvinder qua rollen som fødedygtige og ammedygtige individer på forhånd handicappes i konkurrencen, hvis de overhovedet vælger at få børn. Og problemet ligger dybest set ikke i at flertallet af kvinder accepterer disse konsekvenser af den biologiske forskel, men at det feministiske mindretal nægter at acceptere dem uden at føle sig forpligtet til at acceptere kønshormonernes direkte og afgørende indflydelse på kønskarakteren, det vil konkret sige uden at acceptere at manden qua sine testikler får en langt stærkere produktion af det mandlige og mandskraftgivende testesteron end kvinderne gør.

Vist produceres der også testesteron i alle voksne kvinder - og østrogen i alle voksne mænd - men i begge tilfælde er det i meget ringere mængder, og det betyder igen at kvinder nok har noget mandligt i sig og mænd nok noget kvindeligt i sig som de kan trække på i alle livets forhold så de bliver rigere og mere hele mennesker, og ikke behøver falde pladask for gældende mainstream eller værste absolutisme. Men alt andet lige vil mandens testesteron give ham en langt større mandskraft end kvinden har. Manden har - for at sige det ligeud - bogstaveligt talt "nosser" og "hår på brystet" - og det har kvinder i givet fald kun i overført betydning.

Den mest synlige effekt i samfundet er at mænd foretrækker mandejobs og kvinder kvindejobs, og at mænd i konkurrencesamfundet statistisk set når højere til tops og får højere indkomster end kvinder. Det er selvfølgeligt uretfærdigt for deciderede karrierekvinder, der jo meget forståeligt pukker på, at deres intelligens gennemsnitligt er lige så høj som mandens - og altså ikke burde give nogen forskel. Forskellen skyldes alene testiklerne. Og da ikke ret mange plæderer for tvangskastrering, turde det eneste fornuftige være at kvinderne i stedet for at harmes over den biologiske forskel begynder at forstå den og for alvor begynder at værdsætte den specifikke kvindelige kønskarakter. Den har med omsorg at gøre - og den har følgelig alle drenge og piger og alle svage mennesker store fordele af, men den har desuden en langt større samfundsmæssig betydning og mission. For det er den der - ved siden af mandens egen åndsforståelse - skal forhindre at mandens naturlige kampinstinkt og driftsaggressivitet ikke løber løbsk i destruktiv vold og undertrykkelse eller vild overdreven økonomisk vækst og konkurrence, men ledes ind i konstruktive, fredelige og kreative baner.En anden effekt, der nu er ved at blive synlig i statistikken i de skandinaviske lande, er at kvinder ikke længere er ligeglade med hvilket køn deres børn får. Flertallet af dem vil nu hellere havde døtre end sønner, for døtre klarer sig oftest bedre i skolen og havner ikke så let i dårlige, halv og helkriminelle miljøer som drengene. De bliver med andre ord hverken outsidere eller tabere, men holder sig på dydens sikre og pæne vej uden de store udsving eller ulykker.

X-faktoren er med andre ord in, mens Y-faktoren er out - og det sidste har den negative betydning at flere og flere synes helt at overse eller undervurdere at Y-faktoren netop giver samfunds- og kulturudviklingen dynamik og grænseoverskridelse, så udviklingen ikke går i stå.

Trendskiftet kunne jo isoleret set være hvad det være vil. Måske bare en midlertidig trend eller måske en mere varig tendens der på sigt vil ændre samfundet ganske betydeligt. Det sidste er jo det feministerne drømmer om. Mænd er i den sammenhæng nærmest overflødige - som andet end sæddonorer, og de vil som hingste og tyre kunne spærres inde på særlige avlscentre og tømmes for sæd med passende mellemrum.... Man kunne endog forestille sig at samfundet kunne tjene formuer på at give offentligheden adgang til beskuelse og ydmygelse af mændene mod betaling.... Fantasien kender som bekendt ingen grænser på dette felt.

Men samfundsmæssigt set vil et samfund uden mænd blive hængende i immanensen; det vil forblive inden for naturens egne grænser uden nogensinde at føre til grænseoverskridelse (transcendens), nytænkning, kreativitet og brud med rutiner, vaner og traditioner, alt det vi forstår ved ordet kultur. Et utopiske verdenssamfund uden mænd kunne tænkes at komme fri af vold og krig, men det ville også komme fri af kreativitet og forandring. Det ville føre til kulturens afvikling og menneskehedens tilbagefald til den dyriske uskyld, Paradisets Have før mennesket fik sin bevidsthed! Velbekomme!Men lad utopierne og de store drømme ligge og lad os holde os til den helhedsrealistiske virkelighed hvor der skal være både tradition og fornyelse, både immanens og transcendens, både hunkøn og hankøn - vel at mærke som konstruktive og dynamiske, men samtidigt ægte komplementære modsætninger der spiller med og mod hinanden og befrugter hinanden i bedste forstand.

I den prosaiske verden finder vi i øjeblikket et Europa der er i dyb politisk og kulturel krise som følge af at den politiske elite hverken har forstået udfordringen fra den store muslimske indvandring gennem flere årtier eller den gigantiske pludselige flygtningestrøm de sidste to år. Vi har givet et centralistisk EU-styre i Bruxelles carte blanche til at lade deres snævre juridiske og økonomiske magtinteresser dominere totalt over folkenes og de suveræne nationalstaters menneskelige og kulturelle fællesskaber. Og man har stiltiende accepteret den tyske kansler Merkels egenrådige beslutning om af lutter kristelig godhed at åbne EU's ydre grænser for millionstrømmen af uintegrerbare muslimer - og indtil for ganske nylig endog lade hende gentage sit 'Wir schaffen es'-mantra til ulidelighed.

På den ene side stupide mænd der vil tryne hele Europa med Romerret og som ikke vil erkende at folkene ikke vil være med længere. D'herrer fejrer 60-årsjubilæet med festligheder hos Paven i Rom, for at ingen skal misforstå hvor hjertet banker. Og på den anden side den kristelig godgørenhed personificeret i Angela Merkels prægtige koneskikkelse. Indtil for få uger siden troede hun den hellige grav var velforvaret. Men så kom SPD-ånden Martin Schulz ud af flasken og væltede hele illusionen. Damen aner ikke sine levende råd. Hun fejer blidt uforskammetheder fra Erdogan og Trump af med humoristiske bemærkninger - og hele partiet applauderer (for den side af hende er ny). Men hun taber, for hun fatter ikke at Europa ikke kan overleve som selvstændig og unik kultur uden et effektivt forsvar af de ydre grænser. Mærkeligt nok skal der mænd til at hamle op med den invasion af mandschauvinistiske og kvindeundertrykkende muslimer som søger mod vore velfærdsstaters sociale goder i den tro at de deles gratis ud til alle der rækker hænderne frem.Der skal være afgørende valg i Tyskland det kommende halve år. Og en forandring synes på vej. Men man skal ikke tro det kommer til at gå helt af sig selv de næste ti år. Udfordringen er stor - og kønsmodsætningerne er det samme. Men det værste der kunne ske, ville være at man fortsat prøver at modstå de kvindeundertrykkende muslimer med empati og åbne arme, i stedet for at sige stop. For både Europa og den muslimske verden gælder at udviklingen i progressiv retning kræver værn om egne værdier og territorier, men derudover også kræver en sand sekularisering og kvindefrigørelse. Og en sådan kommer ikke i stand uden at kvinderne selv kommer til bevidsthed om deres egne kønsværdier i relation til det andet køn.

En kvinde som Angela Merkel har svigtet dybt i kvindefrigørelsen i Europa. Mette Bock har gjort det samme på nationalt dansk plan. Og alle europæiske og muslimske kvinder svigter, hvis ikke de tør gøre op med mændenes undertrykkelse og mandschauvinisme. De skal gøre oprør mod hele den elitære tænkning og - først og fremmest nå frem til fuld bevidsthed om at deres eget værd ikke findes i snæver ligestillingskamp. Den er meget dybere.

Peer Sendemand

Peer Sendemands rubrik: Klik

Link til Kvinfo-centeretRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Prisen fra 2.1.15. er 50 kr.). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Højsangen om den menneskelige eksistens' (nyt og afsluttende hovedværk af forfatteren, som udkom 22.11.13.). 358 sider, rigt illustreret. Pris 100 kr.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' (kr. 25) indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' (kr. 25) indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles af Saxo.comRelevante artikler på Jernesalt:

Kvindeillusion og kvindesvigt  (26.3.17.)
Afgøres kvindekampen af ligestillingskampen?  (8.3.17.)
Heksejagt på kvindelige toppolitikere?  (17.8.10.)
Kæmper kvinderne med eller imod biologien?  (8.3.10.)
kvindekamp i Mellemøsten  (28.5.12.)
Kvinderne, valget og realitetsprøvelsen  (10.9.11.)
Er der stadig brug for en Kvindernes Kampdag?  (8.3.12.)Merkel i stigende problemer med sin flygtningepolitik  (30.8.16.)
Venstrefløjens snæversyn på indvandring er fatal  (7.8.16.)
Østrig lodret splittet ved præsidentvalget  (27.5.16.)
Barack Obama på afskedsvisit i et kriseramt EU  (27.4.16.)
Fri os fra fortsat religiøs forvirring  (16.3.16.)
Merkel og Co. sælger EU's sjæl og frihed til Tyrkiets islamister  (8.3.16.)
Universalismen et alt for tvetydigt begreb i dag  (29.2.16.)
EU trækker magtesløsheden ud  (10.2.16.)
Godhed som princip bliver altid utopisk ideologi  (24.1.16.)
Kvindefrigørelsen og den frie leg mellem kønnene  (18.1.16)
Status over året 2015  (31.12.15.)
Flygtningestrøm ændrer på få dage Danmark og hele Vesteuropa  (9.9.15.)
Flygtningestrømmen truer Europa og deler europæerne  (2.8.15.)
Bådflygtningene er en stor etisk udfordring  (27.4.15.)Åbent brev til Kulturminister Mette Bock  (9.1.17.)
Beskrivelse af situationen ved udgangen af 2016
Den fatale politiske afmagt og kulturforvirring
Etik, kultur og religion må i centrum
Har kristendommen potentiale til fornyelse?
Folkelig vækkelse er forudsætning for nyt lederskab

Kvindesagsforkæmpers familiehistorie og frygt for erkendelse  (8.1.16.)Artikler om Psykologi
Artikler om Etik
Artikler om Eksistens
Artikler om Flygtningekrisen
Artikler om EU og Europa
Artikler om Samfund
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal