Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog02

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT - 26.1.13.

Eksistens-psykologi for 21. årh.Kort beskrivelse af bogen:

'Eksistens-psykologi for det 21. århundrede' fokuserer eksplicit på psykologien omkring den menneskelige eksistens og er derfor ikke en neutral beskrivelse af menneskets gøren, følen og tænken i alle mulige specielle sammenhænge af den art gængs psykologi normalt beskæftiger sig med. Den er derimod en nøgtern og prosaisk vej ind til de psykiske kræfter der gør sig gældende i sjælelivet og som alene formår at gøre virkeligheden til et sammenhængende og fortryllende univers og ikke blot en ophobning af en mængde tilfældige genstande og kendsgerninger. Eksistens-psykologien viser vej ind i selve den reflekterende føling med den umiddelbare og dynamiske virkelighed der er ethvert menneskes eksistentielle grundlag for et liv i frihed og under ansvar.

Eksistenspsykologien fastholder altså mennesket som et helt væsen af både rationel og irrationel karakter der er aktivt deltagende i et stort sprogligt fællesskab med andre, og som veksler mellem en reflekterende, mere eller mindre tilbagetrukken holdning og en uadvendt indgribende medvirken, men som bevarer en kerne af ånd indtil hjertet holder op at slå. Denne psykologi udgår fra konstateringen af helhed og sammenhæng som en umiddelbar menneskelig grunderfaring der nøgternt kombineres med forståelsen af at virkeligheden aldrig lader sig indfange som en afsluttet eller gennemskuelig syntese mellem det fysiske og det åndelige.

I særlige kapitler gennemgås forskellen mellem sjæl og bevidsthed, forskellige indfaldsvinkler til bevidsthedsforskningen og såvel de to slags psykiske grundprocesser som de fire psykiske fundamentalkræfter som det er vitalt vigtigt at have kendskab til. Endvidere gennemgås det kollektivt ubevidste og dets specielle og almene udslag samt dødskriterierne. Den for eksistensen afgørende forskel mellem det snævre jeg og totalpsyken (eller 'selvet') forklares - ligesom det beskrives hvad der skal forstås ved åndslivet i højeste potens.

Da menneskets etik ikke kan forstås uden dybt kendskab til psykiske fænomener gennemgås nøje sammenhængen mellem moralen og de dimensioner af sjælelivet der gør eksistensen til en bunden opgave om at sørge for overvægt af det gode, varme og lyse i tilværelsen. - Oplysningstidens rationalisme stilles over for romantikken der begge kom til at forme 1800-tallets tankeverden og kulturliv. Men begge sættes i relief af 1900-tallets banebrydende fysiske, biologiske, psykiske og religionshistoriske opdagelser der endnu ikke er fuldt forståede og accepterede. Og der rundes af med en gennemgang af den komplementære helhedsrealismes nye og emergente forslag til løsning af nutidens dybt alvorlige kulturkrise.Indholdsfortegnelse:

Hvad er bevidsthedsforskning?: To slags bevidsthed - Sjæleliv og introspektion - Aggressivitetsdrift og ånd - Drømme og ubevidst intelligens - Jes Bertelsens forskning - Stanislaw Grofs forskning - Andre indfaldsvinkler - Foreløbig konklusion

De fire psykiske fundamentalkræfter: Indledning - Fysikkens fire fundamentalkræfter - Psykens fire fundamentalkræfter - Den psykiske tyngdekraft - Den stærke psykiske kernekraft - Den svage psykiske kernekraft - Den psykiske elektromagnetiske kraft - De nye begrebers anvendelse og betydning

De to slags psykiske grundprocesser: - Primærprocesserne - Sekundærprocesserne

Det snævre jeg og totalpsyken
Ydmyghed og jeg-relativisering

Det kollektivt ubevidste: Udbredt skepsis over for det kollektivt ubevidste - Dødskriterier - Specielle udslag af det kollektivt ubevidste - Almene udslag af det kollektivt ubevidste - Åbningen af dørene til det kollektivt ubevidste - Troen på det ubevidste i mennesket som noget godt

Selvet - sjælen - ånden
Åndslivet i højeste potens

Kravet om indre konsistens som etikkens grundlag: - Sproganalysen - Det etiske ræsonnement - Psykologiens nødvendighed i etikken - Fire hovedkilder til samvittigheden - Forpligtelsen over for noget større - Den orale lyst og ulyst - Den bundne opgave - Indre konsistens - Den ophøjede instans i det indre

Nutidens største oplysningsproblem
Rationalisme og romantik
Rationalitetens indbyggede risici
1900-tallets store, endnu ikke accepterede opdagelser
Den komplementære helhedsrealismes løsningIndledning til bogen:

Psykologi er mange ting, fordi menneskets sjæleliv kan anskues fra mange vinkler og med mange formål for øje. Den eksistens-psykologi der hermed forelægges adskiller sig fra den meste anden psykologi ved at fokusere helt og holdent på den menneskelige eksistens og derfor ikke er en neutral eller objektiv beskrivelse af menneskets gøren og laden eller følen og tænken i alle mulige specielle sammenhænge. Den er derimod en nøgtern og prosaisk vej ind til de psykiske kræfter der gør sig gældende i sjælelivet og som formår at gøre virkeligheden til intet mindre end et fortryllende univers. Den er dermed en vej ind i selve den reflekterende føling med den umiddelbare, levende og dynamiske virkelighed der er ethvert menneskes eksistentielle grundlag for et liv i frihed og under ansvar.

Den gængse, autoriserede psykologi bærer umiskendeligt præg af det videnskabelige ideal om objektiv beskrivelse og forklaring. Den stiller sig så at sige uden for det aktivt fungerende sjæleliv og dets umiddelbarhed, aktuelle samtidighed og inddragende væsen, og den gør det i den velmente, men katastrofale, intellektualistiske hensigt at finde årsagsforklaringer på alt hvad der foregår og reducere alle fænomener til elementer og lovmæssigheder som kan tilfredsstille den store, ofte neurotiske trang til orden og overskuelighed. Den akademiske psykologi tjener mange nyttige delformål og er derfor praktisk opdelt i en lang række fagområder og specialer der udforsker isolerede fænomener. Man kan eksempelvis opdele dem i tre almengyldige hovedområder for grundforskning - kognitionspsykologi, personligheds- og socialpsykologi og udviklingspsykologi - og tre praktisk-orienterede områder som arbejdspsykologi, pædagogisk psykologi og klinisk psykologi. Men hertil kommer en række selvstændige specialer og grænseflader så som fysiologisk psykologi, komparativ psykologi, sprogpsykologi og forbrugerpsykologi m.fl. - og sågar findes nu også en feministisk psykologi der bl.a. prøver at gøre op med psykoanalysens kontroversielle forestillinger om grundlæggende kønsforskelle.

Eksistens-psykologi som en psykologi der på komplementær vis fastholder mennesket som et helt væsen af både rationel og irrationel karakter synes der slet ikke at være plads til. Den henvises til et speciale der kaldes 'eksistentialistisk psykologi' og som overvejende fokuserer på terapeutisk indsats. Den har selvfølgelig udgangspunkt i den eksistentialistiske filosofi der udgår fra Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre og Camus m.fl., og den betoner derfor menneskets selvrealisering gennem påtagelse af ansvar og livsprojekter. Jf. Jernesalts e-bog om 'Veje til mening og livskvalitet'.

Alle steder er der relevante synspunkter at hente, men generelt gælder at forståelsen er ringe for lige netop det afgørende forhold at mennesket ikke i normal praksis står passivt iagttagende uden for sig selv og eksistensen, men tværtimod er aktivt deltagende i et stort sprogligt fællesskab med andre, hvor det selv veksler mellem en reflekterende indadvendt tilbagetrækning og en udadvendt, handlende indgriben eller medvirken, og hvor det i begge forhold støder på energier og energifelter der synes større, dybere og højere end det enkelte individs personlighed.

Den foreliggende eksistens-psykologi tager højde for denne situation ved principielt at være indsvøbt i en begrebsramme der udgår fra erfaringen af komplementariteten mellem det rationelle og det irrationelle. Den udgår samtidigt fra konstateringen af helhed og sammenhæng som en menneskelig grunderfaring der imidlertid nøgternt må kombineres med forståelsen af at virkeligheden ikke på holistisk vis lader sig indfange eller forstå som en afsluttet helhedsmæssig syntese mellem det fysiske og det åndelige.

Artiklerne i denne e-bg er lettere reviderede udgaver af artikler på internetorganet www.jernesalt.dk og indeholder en del gentagelser der imidlertid har den fordel at de enkelte artikler kan læses uafhængigt af hinanden. Den overordnede komplementære helhedsrealisme vil fremgå af 'Jernesalts 2009-filosofi'.NB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Henvisninger:

Redaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal