Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - eksistensalvor2

ARTIKEL FRA JERNESALT - 31.12.21.

Krisens store alvor udfordrer også progressive kvinder

Her ved årets slutning kan det nøgternt konstateres, at vi lever i en utroligt spændende tid, hvor alle prognoser er usikre. Dels står vi med dystre klimaforandringer og pandemier; dels forlyster vi os uhæmmet med alle former for sansebombardementer der i sin rigdom på variationer ikke lader Wienerdekadencen før 1. verdenskrig noget efter. Ingen kan vide hvor vi er om et par år, heller ikke her i vores normalt trygge land.

Pandemien har nu efter opkomsten af omikron-varianten ført til stramninger allerede midt i julehalløjet og vil utvivlsomt gribe dybt ind i alle borgeres liv og færden flere uger frem. Længst muligt synes det store flertal at modsætte sig en åben erkendelse af at pandemier fremover vil blive hverdag med kraftig reduktion af normal udfoldelse. Nattelivet og turismen er truet på livet. De unge vil ikke gå glip af udskejelser der fjerner dem fra de grå realiteter, og alle der er vant til at tage på ferier sydpå vil ikke give afkald på midlertidige herligheder og de mange fly's kraftigt CO²-udledning. Flyselskaberne bløder, men tror fortsat de kan blive reddet.

Klimaforværringen kører bare derud af efter bedste beskub som simpel følge af at alle fortsat vil have øget vækst og forbrug, selvom vi allerede er tre-fire milliarder mennesker for mange på vores lille klode. Klimaaktivisterne demonstrerer på livet løs mod politikernes påståede uansvarlighed, men statscheferne og de store verdensorganisationer er på ingen måde herre over naturen, så den behjertede aktivisme er malplaceret. Verdensbefolkningen vil blive ved med at øges tillige med klimaforureningen og de heraf afledte pandemier. De største pessimister taler vanen tro om jordens forestående undergang eller 'dommedag', mens optimisterne trofast holder fast på at lige netop den videnskab og teknologi der har forårsaget ulykkerne fortsat skal hyldes som selve redningen.

Flertallet har for længst opgivet at følge med i kampens detaljer, men har det held at kunne forlyste sig med spil på nettet og likes og hademails på de såkaldt sociale medier, der reelt er fordummende i en grad som historien aldrig har set før. Netop ved selve frivilligheden adskiller disse medier sig markant fra tidligere tiders ideologiske propagandamaskiner der blandede snedig forførelse med værste tvang. Det særlige ved den nymodens digitalisering er jo at alt her er så lystbetonet, at alle går gladeligt i fælden og befinder sig godt ved at forblive der.Covid19-pandemien blev i foråret 2020 et ganske stærkt wakeupcall der førte til mere refleksion på grund af de stramme restriktioner, men eftertænksomheden standsede brat hos de fleste med lempelserne. Og sådan går det hver gang. Der kan fremover ikke ske nogen lempelse uden at flertallet omgående skruer op for lystighederne og udskejelserne. Det ligner nærmest en naturlov at mennesket lukker øjnene for realiteterne når bare det kan komme i ekstase ved hjælp af stoffer og høj musik. Alvoren kan slet ikke konkurrere med forlystelsesindustriens letsindige filosofi ’Efter os syndfloden’ eller dommedagsprofeternes gyldne løfter om et paradisisk slaraffenland hinsides den jordiske jammerdal.

Dyb alvor kræver ubetinget en eftertænksomhed der ser al menneskelig eksistens som forpligtelsen til at sørge for overvægt af det gode, kærlige og kreative i livet. Eksistensen er slet ikke et valg mellem optimisme eller pessimisme, eller et valg mellem videnskab og romantik, men et spørgsmål om indre konsistens, dvs. en selvfølgelig forpligtelse til at sørge for overvægten af det gode - i stedet for simpel given efter for primitive impulser og instinkter der fører til destruktion, og som kan føres direkte tilbage til traumer og frustrationer.

Nogle mennesker synes at have bedre forudsætninger for at vælge fornuftigt og langsigtet end andre, men heldigvis ligger forudsætningerne ikke i tilfældigheder som opvækst i rigdom og overflod, men tværtimod i det simpleste af alt, nemlig den erfaring af oral lyst som langt de fleste mennesker oplever lige fra fødslen når de lægges ved moderbrystet. Dér får de i realiteten alt hvad der er af betydning for eksistensen resten af livet: føde, varme og berøring, smil, søde ord m.m. samt omsorg og opmærksomhed – i ét. Med tilfredsstillelsen af denne lyst grundlægges selve den sunde moralske sans. Mens fraværet af denne lyst er ensbetydende med frustration og i værste fald traumer som igen fører til jalousi, had og hævntørst – både indadtil og udadtil.

Det højst ejendommelige ved menneskets situation til forskel fra dyrenes er, at der med produktionen af hormoner i puberteten ikke blot opstår en simpel formerings- og kopulationslyst, men også en horisontudvidelse af en særlig art der har med bevidstheden at gøre. Uskylden ryger. Individet begynder at blive tiltrukket af det andet køn. Den kritisk sans over for forældrene, autoriteterne og samfundet gør sig gældende, undertiden meget kraftigt. Hvert enkelt menneske får pludseligt ansvaret for sit liv og sin skæbne. Det indebærer både nye muligheder og udfordringer, ja, både livsbekræftelse og fortvivlelse. Individet ser sin relativitet, dvs historiske betingethed. Og her gælder vel at mærke at menneskets eksistentielle horisont ikke er naturvidenskabens uendelige 14 milliarder år, men historiens tre-fire tusinde år. Eksistens og videnskab er to helt forskellige fænomener, der kræver to diametralt modsatte tilgange.I evolutionen er mennesket af ganske uforklarlige grunde blevet begavet med en bevidsthed der ikke alene kan arbejde med sansning af ydre forhold, men refleksivt med indre overvejelser lige fra billeder og forestillinger over sang og dans, drømme, poesi og fortællinger, tal og beregning, til logisk analyse og kritik, filosofiske betragtninger og opbygning af teorier. Altså såvel et individuelt sjæleliv som et kollektivt åndsliv, som i dybdepsykologiske termer spænder over både de irrationelle ’primærprocesser’ og de rationelle ’sekundærprocesser’, men som desuden rækker ud mod noget væsentligt der er større end jeget og nødvendigvis skal fortolkes med omtanke og forsigtighed.

De medfødte primærprocesser er ulogiske, og ofte underbevidste, de strømmer uafbrudt dag og nat fra en kollektiv kilde og er eksistentielt afgørende, mens de tillærte sekundærprocesser, der kræver sproglig udvikling, hører de vågne timer til, er praktiske og nyttige, og helt uundværlige for samfundslivet. Men begge processer er fundamentale for eksistensen, dog med den væsentlige forskel at det er primærprocesserne der giver al den oplevelse af helhed og mening ved tilværelse som mennesket ikke kan undvære, og som derfor fra tidernes morgen har givet sig udslag i fest, kult og ritualer.

Menneskets sans for logik og systematik medfører dog en temmelig fatal trang til absolutte standpunkter, dogmer og dogmatik samt en magtlyst der kan føre direkte til ideologisk ensretning. Og her er det meget tydeligt at det mandlige kønshormon har spillet en fundamental og ofte voldsomt undertrykkende rolle i evolutionen, og også tydeligt at den i dag er den største hindring for det nødvendige opbrud.

Den teknologisk udvikling afhænger af selve trangen til grænseoverskridelse, men den har - som alle nu kan se - også haft en fatal bivirkning, nemlig den indgriben i naturen for beherskelsens og nydelsens skyld, der i sidste ende har ført til den katastrofale tro på videnskab og fremskridt - samt de allerseneste års voldsomme digitalisering. Dette sidst tilkomne 'fremskridt' har medført en kommunikation på de sociale medier, der er mere fordummende end oplysende, og derfor som modvægt kræver en helt ny slags folkeoplysning. Samtidig har digitaliseringen frembragt en kryptovaluta der gør økonomien mere til gambling og spekulation end sund fornuft. Det vil blive tvingende nødvendigt snarest at udvikle en økonomisk model der stiller væksten i bero, ruller de offentlige udpumpninger tilbage, nedjusterer ejendomspriserne og løser det heraf følgende beskæftigelsesproblem ved mærkbar sænkning af den generelle arbejdstid.

Til alt held medfører alle praktiske, teknologiske og økonomiske dilemmaer også refleksioner og kritik. Derved opstår en særegen modsætning mellem tænkere der ser mennesket som suveræn hersker over naturen - og som får bekræftet deres tro med hver eneste succes - og på den anden side tænkere som ser sig som en del af naturen, føler sig hjemme i den og derfor også føler ansvar for den.Helhedsrealistisk set står mennesket hverken over naturen eller totalt ’indlejret’ i den, men tværtimod placeret i en klar dobbeltposition med tilgang til både den sanselige verden og virkelysten, og til den åndelige verden, helheden og ansvarligheden samt alle sprogets finurligheder. Vi mennesker er til syvende og sidst stillet over for en fundamental komplementaritet i eksistensen som i praksis også er nært forbundet med komplementariteten mellem mand og kvinde.

Derfor gives der kun én løsning på hele den vildt overdrevne rationalitet, vækst og forbrugsmentalitet der har fremkaldt den aktuelle eksistenskrise. Løsningen hedder fuld forståelse for tilværelsens irrationalitet, nødvendigheden af fuld respekt for naturen og - den moderne kvindes kamp for fuld ligeberettigelse.

Her er #MeToo-bevægelsen særlig vigtig, ikke som nødvendigt, men dog relativt snævert opgør med den vanvittigt seksualiserede mandskultur der har bredt sig overraskende stærkt i visse miljøer gennem mere end tyve år; ej heller som et decideret springbræt for karrierekvinder, men som bred modvægt mod den fatale krænkelse af naturen vi har set de sidste 70 år over hele kloden, og som er båret af det mandlige kønshormon.

Desværre er der mange feminister der slet ikke vil høre tale om at kønshormoner skulle betyde noget i magtkampen mellem kønnene og i eksistensen i det hele taget. Derfor kan de naturligvis heller ikke bidrage effektivt til en mere fundamental ændring af kulturen, men højst til formelle ændringer. Hvad der kræves er at alle kvinder for alvor kommer til at forstå deres særlige værd som kvinder, og på dette grundlag begynder at kæmpe progressivt for en ny kultur og en helt anden forståelse for kærlighedens afgørende betydning i en menneskevenlig kultur. Det vil i de kommende år blive tvingende nødvendigt at omdefinere begrebet fremskridt, så det ikke længere ensidigt går på den materialle udvikling, men prioriterer den åndelige udvikling over den materielle.

Alt håb ligger – uanset tingenes aktuelt kritiske tilstand – ikke i at sørge for udviklingen globalt, for den er ingen herre over, men i at sørge for overvægt af det gode i det nære miljø, hvor man har hjemme og hvor man vitterligt kan gøre en forskel. Det vil sige sørge for overvægt af det gode i familiekredsen, i venne- og omgangskredsen, på arbejdspladsen, i boligområdet, i foreningslivet, kunstlivet og sportslivet - alt i relationen til kommune, region og nation. Og så naturligvis lade dette indirekte påvirke andre. Kun en sådan etik kan sikre individets, miljøets og kredsens indre konsistens. Her er der slet ikke tale om flugt fra omverdenen eller om nogen klamren sig til et lille privat rum eller parcelhus, men tværtimod om den føling med virkeligheden der alene kan befordre samhørigheden og ansvarligheden, og som derfor står i diametral modsætning til den intellektuelle og digitale universalisme.

Denne kamp kræver mod og nytænkning - af både kvinder og mænd. Og den kan kun vises af mennesker der føler sig hjemme i naturen.

Godt nytår!

Ejvind RiisgårdRelevante e-bøger fra Jernesalt:

'Den komplementære helhedsrealisme' (opdatering af Jernesalts 2009-filosofi, som udkommer 30.11.13. Er nu gratis). Udover kapitlerne i 2009-udgaven indeholder e-bogen essayet Religion som emergent fænomen i biologien.

'Eksistens-psykologi for 21. årh.' indeholder artikelserierne om de psykiske grundprocesser, om de psykiske fundamentalkræfter, om bevidsthedsforskning og om det kollektivt ubevidste samt artikler om 'jeget og selvet' og åndslivet m.m.

'Konsistensetik - Erling Jacobsen og Jes Bertelsen'   omfatter essays om Etik og eksistens, Erling Jacobsens moralfilosofi

'Virkelighedens dobbelte karakter' indeholder essayene om Virkeligheden fordelt på kapitler om fysikken, tiden, rummet, livet, ånden, sproget og humoren.

Nærmere om e-bøgerne i oversigten her på siderne

Bøgerne forhandles ikke længere af Saxo.com, men kan fås ved direkte henvendelse til undertegnede på mail-adressen: jernesalt@newmail.dk.Relevante artikler på Jernesalt:

Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (12.12.21.)
Metoo-bevægelsen kræver nu også overborgmester Frank Jensens karriere  (22.10.20.)
#MeToo er blevet en afgørende folkebevægelse  (23.10.18.)
Afgøres kvindekampen af ligestillingskampen?  (8.3.17.)
Fest, druk og dannelse  (23.8.18.)
Støj og larm er blevet en alvorlig plage i København  (5.7.20.)
Leg, erotik og ungdom - Mennesket som et legende væsen (6)   (19.6.16.)

COP26-aftalen 13.11.21. fra Glasgowkonferencen
Covid19-pandemien
Kampen mod techgiganterne kræver nytænkning
Den herskende klasse efter 1970 - ifølge Jørgen S. Dich
Sms-udvekslingen med statsministeriets departementschef Barbara BertelsenVilh. Grønbechs kulturopgør
Åndelige strømninger i det 19. århundrede
Niels Bohr og komplementaritetssynspunktet
Komplementaritetens betydning for politik og eksistens  (4.6.17.)
Den irrationelle uvilje mod det irrationelle  (29.05.13.)
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski
Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste
De humanistiske fag svigter den eksistentielle virkelighed  (11.3.18.)Kan moral begrundes?  (Erling Jacobsens moralfilosofi)
etik og eksistens  (Essay om etikkens placering i den menneskelige eksistens
Konsistens-etikkens Ti Bud  (Ti moderne principper for det sekulariserede samfund)
Hvem er min næste?  (15.1.06.)

De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
Religion som emergent fænomen i biologien  (24.12.09.)
Virkelighedens dobbelte karakter (syv artikler)Artikler om
Artikler om
Artikler om Eksistens
Artikler om Samfund
Artikler om SekulariseringRedaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal