Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - normskred02skat

ARTIKEL FRA JERNESALT - 4.12.11.


Normskred i skatteministeriet

Normerne skrider for tiden så lystigt her i landet at det i høj grad medvirker til at forklare at udviklingen som helhed går skævt.

Normskred finder vi ikke alene i den i sidste uge meget omtalte socialsag, hvor SF's socialordfører Özlem Cekic fik afsporet debatten om fattigdommen i Danmark ved at hive et eksempel ud af ærmet der ikke dokumenterede fattigdom, men tværtimod en betragtelig skattebetalt offentlig ydelse til et menneske der kom på førtidspension som 16-årig og har været det i foreløbigt tyve år. Jf. Normskredet i velfærdsstaten (1.12.11.).

Normskred findes også i kønspolitikken, hvor SF, Enhedslisten og De radikale og store dele af de øvrige partier fører en ligestillingsstrategi der totalt gør op med den ubestridelige biologiske kønsforskels fakticitet og helt normale betydning for kønnenes kræfter, vilje og ambitioner i retning af grænseoverskridende adfærd.

Normskred findes i den grundliggende ideologiske opfattelse af forholdet mellem grænseoverskridernes forankring i frihedsprincippet og tryghednarkomanernes, livsnydernes og omsorgsarbejdernes forankrig i lighedsprincippet. Færre og færre forstår den afgørende dynamiske komplementaritet mellem de to lige vigtige principper. Flere og flere luller sig ind i illusionen om trygheds- og lighedsideens lige vej til det utopiske fuldkommenheds- eller ligevægtssamfund.

Normskred sker for fulde sejl i EU hvor visse eurolande i årevis skruppelløst har tilladt sig uansvarlig økonomisk politik uden ringeste selvjustits eller tanke for de uundgåelige langsigtede konsekvenser - og derfor nu udsættes for en form for indskriden fra de ansvarlige og økonomisk førende landes regeringschefer som vil føre til mere centralisering i vort udvidede EU, der på grund af sin udvidelse trænger til det stikmodsatte.

Og så kommer et i dette perspektiv uhyre lille, men ikke destomindre meget sigende tilfælde af normskred i det danske skatteministerium som modsat den store Tamilsag i slutningen af 1980'erne ikke viser en grænseløst selvglad og magtbegærlig konservativ minister og grand old man i årevis køre godt og grundigt rundt med sin egen statsminister, departementschef, kontorchefer og afdelingschefer plus politiske ordfører. Den viser derimod en meget lille og alt for uerfaren Venstreminister forsøge at positionere sig som kronprinskandidat i sit parti på den mest tåbelige måde som tænkes kan, nemlig ved at udnytte en verserende skattesag mod den daværende regerings eneste modkandidat som statsminister. Forløbet har nu fået den nuværende skatteminister Thor Möger Petersen til at nedsætte en kommission der skal kulegrave sagen tilbunds. Ingen kan i dag vide med sikkerhed hvad undersøgelsen vil føre til. Den kan i værste fald koste ministeriets departementschef stillingen, men mere sandsynligt ramme en eller flere af venstremændene den daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, dennes spindoktor Peter Arnfelt og Venstres pressechef Michael Børsting og dermed partiet Venstre. Det får vi først at vide om et par år. Og det kan blive alvorligt nok for dem den rammer. Men afgørelsen vil naturligvis ikke kunne føre til et regeringsskifte, og vil formentlig end ikke kunne blæses op til nogetsomhelst der kan måle sig med de til den tid hede debatter om økønomi, arbejdsløshed, fattigdom og eu-problemer.I korthed er forløbet at formiddagsbladet BT i juni 2010 hævder at Helle Thornings-Schmidts mand, Stephen Kinnock, ikke betaler skat i Danmark, fordi han officielt bor i Schweiz. Skat København indleder en undersøgelse der i september samme år munder ud i den afgørelse at Kinnock ikke skal betale skat i Danmark. Helle Thorning har hele tiden bedyret at parret nøje har fulgt de gældende skatteregler, der bl.a. siger at ægtefællen kun må opholde sig her i landet et begrænset antal dage om året, men sagen har utvivlsomt skadet hendes image, fordi det nu engang ikke ser særligt godt ud at en dansk statsminister eller -kandidat har en ægtefælle der ikke er pligtig at betale skat til landet.

Det besynderlige i hele sagen er imidlertid at skatteministeriet har blandet sig i Skat Københavns behandling af sagen, på trods af at ministeriet principielt ikke må blande sig i lokale skattemyndigheders behandling af konkrete personsager. Men der er dog under VK-regeringen sket den ændring i skatteforvaltningen at skattevæsenet i Danmark er blevet centraliseret, således at alle lokale skattemyndigheder, inkl. direktøren for Skat København, fra og med 1.1.2010 er blevet formelt underlagt skatteministeriet. Ændringen betyder ikke at ministeriet har fået ret til at gå ind i konkrete personsager, men at man har fået lettere adgang til at stille principielle spørgsmål om skat til de lokale forvaltninger ud fra konkrete sager. Der er så at sige kommet en uheldig gråzone mellem ministerium og lokalforvaltning.

Ministeriets 'indblanding' i Thornings-sagen sker på den måde at departementschef Peter Loft, der regnes for en af de mest kompetente og erfarne departementschefer i hele statsforvaltningen, har ikke mindre end fem møder i august og september med direktøren for Skat København, men dette afsløres først af dagbladet Politikken den 10. og 11. november i år. Og så kører den offentlige debat med så mange mistanker og insinuationer at Thor Möger må bede Peter Loft og skattedirektør Erling Andersen om at udarbejde hver sin redegørelse for sagens forløb. Redegørelserne modtages, men er så modstridende at skatteministeren ikke ser anden udvej end at lade en undersøgelseskommission finde ud af hvad der er op og ned i sagen. Det er et relativt stort og langsomt arbejdende apparat at sætte i gang, men alle acccepterer at den nuværende minister ikke har andet valg. Der er særligt rejst mistanke mod hans egen departementschef - og den kan han naturligvis ikke lade sin egne jurister og eksperter tage stilling til. Indtil kommissionen er kommet frem til et resultat, har han tillid til sin departementschef, siger han.For de fleste der prøver at vurdere sagen nøgternt, er det ret uforståeligt om en så dreven departementschef som Peter Loft virkelig skulle have overtrådt sine beføjelser, når han oven i købet selv under forløbet har hævdet at der er vandtætte skotter mellem ministeriet og Københavns skatteforvaltning. Men en af de mærkværdigheder der er kommet frem er at direktør Andersen i sin redegørelse refererer til modtagelsen af et notat fra departementschefen som ganske vist ikke blev brugt, men som kunne tyde på forsøg på påvirkning af forvaltningens afgørelse. Notatet er ikke blevet offentliggjort. En politisk kommentator har gættet på at det er et bestemt notat fra BT der har været kendt et års tid, men hvis det skulle være tilfældet er der for alvor mystik i sagen, for som en ekspert i den slags sager har gjort opmærksom på, så bruger en departementschef aldrig i sin sagsbehandling et avisnotat der ikke har en udtrykkelig kildeangivelse. Eksperten kalder det utænkeligt at det skulle være sket. Og da det i det hele taget lyder højst ejendommelig at en så højt placeret embedsmand som Peter Loft skulle have overtrådt sine beføjelser blot for at tækkes en ung minister i dennes forsøg på at ramme socialdemokraternes statsministerkandidat, så er det nok andre man skal have fat på.

Det allerseneste der er kommet frem er at Troels Lunds spindoktor Peter Arnfeldt tidligt i forløbet skal have tilbudt Ekstrabladet at udlevere Thornings-skattepapirer. Det vil i givet fald være strafbart, men at påstanden overhovedet kan komme frem, tyder mest på at det er om Troels Lund personligt og hans spindoktor samt Venstres pressechef nettet strammes.

Undertegnede skal nok vogte sig for at dømme i en så kompliceret sag som end ikke den nuværende skatteminister har kunnet gennemskue på det foreliggende grundlag af redegørelser og notater han kender. Men forsigtigt tør jeg i det mindste sige at departementschef Peter Loft ser ud til at kunne have været for blød i sin afvisning af ministerens interesse for sagen. Han burde direkte have advaret imod den. Hvad Troels Lund Poulsen personligt angår er det svært at se hans totale uskyld. Det er muligt at han har været klog nok til ikke at give direkte ordrer i sagen, endsige nedfælde belastende notater, men han må selv i bedste fald siges at have været for interesseret i at sagen faldt ud til ugunst for Helle Thorning. Han burde ideelt set været gået i en stor bue uden om sagen - og aldrig rørt den med så meget som en ildtang.

Når han alligevel synes at have gjort det, kan det vanskeligt skyldes andre end Venstres pressechef eller hans egen spindoktor Peter Arnfelt. Hvis Venstres pressechef kan lastes for noget, falder det tilbage på partiet og den øverste partiledelse. For her gælder igen, at et parti i et oplyst demokrati som det danske bør holde sig langt væk fra alt der blot lugter det mindste af smuds. Troels Lund Poulsen bliver efter sigende nærmest betragtet som en spedalsk i partiet i dag, men det redder ikke nødvendigvis partiet som sådant, hvis andre partifolk har været involveret. [Tilføjelse: I løbet af søndagen den 4.12. udsendte Troels Lund Poulsen en pressemeddelelse om at han søgte orlov fra folketinget.]

Men er det daværende spindoktor Arnfelt der er hovedmanden selvom han ikke er partisoldat, så bør det føre til at man tager hele systemet med ministres personlige rådgivere op til grundig overvejelse, for som systemet fungerer i dag, er der tale om rådgivere der hentes udefra og som derfor uanset hvor dygtige de måtte være automatisk kommer til at gå på tværs af det solide embedsmandsapparat hvis store force her i landet er og i umindelige tider har været en klar adskillelse mellem politik og jura.

Skrider denne gamle norm først fra vores øverste administrative forvaltning, så går det galt, og så bliver der endnu længere til den fornyelse af det politiske liv som er påtrængende nødvendig og som forudsætter at de folkevalgte politikere selv overtager hovedansvaret for deres politiske afgørelser - uden skelen til hvad højt lønnede spindoktorer finder for godt ud fra en ren og skær opportunistisk indstilling til at erhverve magt og fastholde magt.

Jan JernewiczHenvisninger:

Relevante artikler på Jernesalt:

Lars Løkke gik i mediefælden og skabte mistanke  (6.12.11.)
Normskredet i velfærdsstaten  (1.12.11.)
Velfærdssamfundets fremtidige finansiering kræver ny realisme  (23.7.10.)
Individ og samfund som komplementære fænomener  (23.7.03.)
Liberalismen og socialismen som komplementære fænomener  (26.8.03.)Jernesalts 2009-filosofi - med bl.a. følgende kapitler:

Krisen omkring årsskiftet 2008/09
Arbejdet som kilde til kultur
Etik og politik
Nationalt og internationalt
Klassesamfund og velfærdssamfund
Demokrati og sekularisering
Folk og elite
Dansk partipolitik og
UdfordringenAfmagtspostulater
Politiske parametre  (6.2.05.)
Værdimanifestet i forkortet udgave
Værdimanifest i komplet udgave

Vælgernes naivitet - Naivitet og fordummelse i politik III  (10.3.11.)
Politikernes uskikke - Naivitet og fordummelse i politik II   (8.3.11.)
Naivitet og fordummelse i politik (I - grundproblematik)  (4.3.11.)Øvrige henvisninger til Jernesalts egne artikler:

Artikler om Danmark
Artikler om Samfund  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)
Artikler om Eksistens  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)
Artikler om Sekularisering  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)Redaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal