Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - nyalliance2

ARTIKEL FRA JERNESALT - 31.8.07.


Ny Alliances program mere utopisk end realistisk

Efter flere måneders uvished om det nye radikale udbryderpartis basale idé- og værdigrundlag præsenterede Ny Alliances tre ledere i går det nye partiprogram. Det blev på ingen måde overraskende, for det balancerede stort set udmærket på den midterpolitik partiets stiftere hele tiden har prøvet at tegne. Man kan som dele af pressen være ondskabsfuld og konstatere at det nye program stritter lidt til venstre, lidt til højre og lidt til midten, men så falder man lige præcis for den gamle klassekamps nemme, men forældede metode at måle alt efter en simpel venstre-højre-skala. Partiet er ligesom Naser Khaders og Anders Samuelsens gamle parti af en ret besinding radikal og i en vis forstand socialliberal ånd, selvom Khader foretrækker betegnelsen socialkonservativ for at understrege den borgerlige hældning. Dermed ligger partiet klart på midten med vedkendelse af gode gamle danske værdier, men med front mod fremtidens og den globaliserede verdens økonomiske, klimamæssige og magtpolitiske udfordringer.

På partiets egen hjemmeside kan man se programmet i enkeltheder, og bl.a. konstatere at det om temaet Danmark i verden hedder det: "Selvom Danmark er et lille land, har vi meget at byde på i det internationale samarbejde. Vi har god erfaring med civil og militær krisestyring, humanitært arbejde, uddannelse af politi og embedsmænd i kriseområder, og vores bistandsindsats over for verdens fattigste har i mange år været kendt som blandt de bedste - for blot at tage nogle eksempler".

Hvad natur, miljø, energi og klima angår, står der: "Ny Alliance vil skabe et samfund i balance, hvor det enkelte menneske lever et liv med overskud, og hvor vi passer på vores miljø, natur og klima. En bæredygtig og rig natur giver os mange muligheder og oplevelser, som vi også ønsker, at vores børn og børnebørn skal få glæde af."

Trygheden og retfærdigheden får følgende ord: "Et af de vigtigste parametre for vores opfattelse af livskvalitet er tryghed. Lav kriminalitet vejer tungt i den emotionelle vægtskål, når vi danskere bedømmer, om vi er lykkelige og tilfredse. Og med god ret. Vold, røveri, voldtægt, pædofili, narkotikamisbrug, handel med mennesker og dyremishandling er eksempler på kriminalitetsformer, der påvirker vores tryghed og livskvalitet negativt".

Om Velfærden siges: "Ny Alliance ønsker en offentlig sektor, der er i stand til at levere god og sammenhængende velfærdsservice til borgerne. Vi ønsker et samfund, hvor de svageste behandles med respekt og værdighed, og hvor serviceydelserne lever op til borgernes forventninger".

Om uddannelse, forskning og erhverv: "Mange danskere tror, at vi har verdens bedste uddannelsessystem, og at vi er foran inden for forskning og udvikling. Det er en illusion. Vi bruger ganske vist flere penge end alle andre på folkeskolen, men alligevel keder de dygtigste elever sig, og omkring hver femte elev får aldrig en kompetencegivende uddannelse".

Om udlændinge, integration og værdier gør partiet det klart gældende at "det er på høje tid at tænke nyt i forhold til flygtninge og indvandrere".

Og man ser naturligvis ikke bort fra terrorismen: "Trusselsniveauet mod Danmark og resten af den vestlige verden har siden den 11. september 2001 været forhøjet. Med jævne mellemrum har Al-Qaeda relaterede grupper og netværk planlagt og gennemført terrorangreb i Europa blandt andet i Spanien, Tyskland og Storbritannien, og i Danmark forberedes straffesager mod netværk, som mistænkes for planlægning og deltagelse i terror".

Som det kan ses pæne og tilforladelige synspunkter det er vanskeligt at være uenig i. Dette betyder dog ikke at det er ligegyldigt at de bliver fremsat og nærmere begrundet i det på internettet fremlagte materiale. For det er for ethvert parti vigtigt at have erklærede visioner og målsætninger. Det er engagerende for medlemmerne at være med til at udforme dem. Og det er gavnligt for enhver vælger at kunne stifte bekendskab med 'ideologien' og have mulighed for selv at vurdere om partiets praktiske politik lever op til idealerne. For det er trods alt dette der i sidste ende bliver afgørende.Mere konkret har partiet gjort det til nogle centrale mål at få indført 12 års skolepligt mod de nuværende 9 år. Asylsøgere skal leve i det danske samfund og ikke i asylcentre. Og indvandringsområdet skal lægges under beskæftigelsesministeriet. Iøvrigt bevares 24-års reglen for familiesammenføringer. Befolkningens sundhed skal fremmes ved at momsen på frugt og grønt sættes ned, mens afgifterne på tobak og spiritus sættes op. Desuden skal der være gratis mad i skoler og børneinstitutioner. Flere dele af landet skal omdannes til naturområder såsom brakmarker. Målet er at 30 procent af Danmarks landareal skal være udyrket i 2050. Der skal indføres 'roadpricing' for særligt trafikerede veje. Registreringsafgiften på biler skal erstattes af afgifter på sikkerhed, forbrug og miljøbelastning, hvilket bl.a. vil sige højere afgifter på benzin. Og Danmark skal inden 2020 reducere udledningen af drivhusgasser med 40 procent.

Hvad udenrigspolitikken angår skal de fire EU-forbehold til folkeafstemning ligesom den nye EU-traktat. FN skal styrkes. Afhængigheden af USA skal være mindre end den har været de sidste år. Og så vil Ny Alliance have Tyrkiet med i EU.Mange af ideerne er isoleret set ganske gode, men der siges ikke noget konkret om hvordan målene skal nås eller hvordan de skal prioriteres i forhold til hinanden. Der er heller ikke foretaget beregninger af hvor meget det vil koste at realisere dem. Hverken Khader eller Gitte Seeberg ville på pressemødet give noget bud herpå, men Samuelsen forestiller sig omkring 150 mia.

Egentligt er det også temmelig underordnet at få beregnet sådanne tal, for humlen i hele problemstillingen turde være at Ny Alliances program - uanset hvor velment det er - er så omfattende, at dets realisering ville forudsætte at der bliver lavet så meget om på de gældende ordninger, at det som helhed må betegnes som urealistisk eller direkte utopisk.

Dette kunne allerede konstateres forleden dag, da partiets skattepolitik på grund af de igangværende forhandlinger om regeringens skatteudspil blev fremlagt før de øvrige programdele. Ny Alliance ønsker at lave så meget om på det gældende skattesystem, at man simpelthen ikke vil kunne skaffe et flertal for det i folketinget. Jf artiklen Ny Alliances utopisk-revolutionerende skattepolitik   (28.8.07.).

Derfor er det ikke helt grundløst at medierne bliver ved med at stille det for partilederne så irriterende spørgsmål: Hvem vil Ny Alliance pege på som statsminister efter et nyvalg? For det er ligesom mere jordnært end ideerne. Men partilederne går konsekvent uden om spørgsmålet ved at sige, at svaret afhænger af hvilken politik partierne vil føre og hvilken indflydelse de vil give Ny Alliance. Principielt kan Ny Alliance støtte både en VK-regering og en socialdemokratisk ledet regering, blot man bliver medbestemmende for den politiske linje. Dog vil Khader ikke skjule at partiet sandsynligvis vil pege på Anders Fogh Rasmussen som 'kongelig forhandler'. En sådan uklar udmelding er der naturligvis taktik i, fordi Ny Alliance nu engang lægger vægt på at blive et frit midterparti der kan forhandle med alle og hvis primære mål klart er at bryde Dansk Folkepartis nuværende indflydelse og den 'blokpolitik' man mener er følgen heraf. Men lederne bør dog være klare over, at de før eller siden kommer til at give et entydigt og bindende svar som de vil blive bedømt på af vælgerne. Hvis partiet ikke på forhånd tør indrømme, at partiet vil og må hælde til Anders Fogh, har det ikke megen mening som udbryderparti af Det radikale Venstre.Og netop derfor kommer man ikke uden om at se nærmere på partiets værdigrundlag.

I kort form siger programmet følgende: "Ny Alliance er et moderne midterparti, der ikke hænger fast i århundredegamle ideologier og nedarvede politiske konflikter. I Ny Alliance arbejder vi målrettet for at skabe brede politiske løsninger henover midten af dansk politik frem for at føre blokpolitik på snævre flertal. Ny Alliances ambition er konstant at tænke fremad uden hensyn til politiske traditioner og forældede bindinger".

Og det lyder jo i enhver henseende ganske tilforladeligt. Men når man så går til uddybningen, bliver man i vid udstrækning spist af med smukke formuleringer af undertiden helt banal art. Fx hedder det at Ny Alliance tager udgangspunkt i virkeligheden, og at velfærd ikke kun er et spørgsmål om fordelingspolitik, men også om tryghed i samfundet, mindre polarisering og færre konflikter, kort sagt, om hvordan vi lever sammen. Solidariteten bliver fremhævet. Det personlige ansvar indebærer nemlig også solidaritet med og respekt for fællesskabet, for det enkelte menneske er en del af et fællesskab både i familien, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed.

Derfor understreges det også at demokratiet kommer først for partiet. Intet overtrumfer demokratiet som styreform og livsform, for demokratiet er inkluderende, rummeligt og konfliktdæmpende. Demokrati er nøglen til frihed, velfærd og velstand. Partiet vil derfor styrke demokratiet, bl.a. ved at lade borgeren træde i karakter frem for brugeren. Partiet accepterer kun ét retssystem i Danmark og vil derfor ikke acceptere at man tager hensyn til fx. Sharia. Nye Alliance er klart imod kulturrelativisme. De demokratiske værdier er bedre end andre.

Men i samme afsnit betones også at religion er og bliver en privatsag, og at religiøse følelser og argumenter ikke har fortrinsret i det offentlige rum. Til gengæld fremhæves at Ny Alliance går ind for 'Ny etik'. Partiet vil være etisk - men ikke moraliserende. Ny Alliance er et værdiparti der tænker det etiske ind i hele sin politik. Vi danskere skal have et etisk regnskab i alt hvad vi foretager os - både som individer, virksomheder og samfund.Her ser undertegnede imidlertid den største svaghed ved det nye partis program. De enkelte punkter er smukt formulerede og for langt de flestes vedkommende isoleret betragtet svære at imødegå for alle andre end ekstremister. Men sammenhængen mangler på lige præcis det plan hvor den også mangler hos alle de andre velmenende midterpartier i dansk politik (og det er efterhånden dem alle der hører under denne kategori, måske lige med undtagelse af Enhedslisten). Sammenhængen mangler på det dybdepsykologiske plan - og den gør det netop fordi man gør religion til en privatsag og ikke forstår at religion ikke blot er fundamentalistiske og stærkt moralistiske udgaver af islam eller kristendom, men dybest set en grundindstilling der kræver sammenhæng mellem etik og politik, mellem følelser og idealer og mellem følelser og vilje til handling.

Hvad folk render rundt og tror på af mere eller mindre metafysisk og derfor ubestemmelig og udokumenterbar art, må være en privatsag så længe det ikke direkte generer andre mennesker. Men hvordan de i overordnet forstand tænker, føler, ytrer sig og handler i social, kulturel, økonomisk og politisk, fællesmenneskelig forstand det er ikke en privatsag. Det er en offentlig sag som både skal drøftes og vurderes i det offentlige rum, fordi vi er ansvarlige for hinanden og vort samfund og fordi vi i et og alt er afhængige af hinanden og af samfundet.

Det er dette Jernesalts komplementære helhedsrealisme forsøger at pointere gang på gang i alle sammenhænge - jf. introduktionsserien til Jernesalts filosofi. Og derfor må det ud fra denne helhedsrealismes synspunkt også siges, at Ny Alliances program mangler den gennemtænkning på erkendelsesmæssigt og dybdepsykologisk plan der for alvor ville gøre det til et nyt politisk fænomen i dagens Danmark. Partiets program er smukt og velmenende. Men det lodder ikke dybderne i den etiske, politiske og kulturelle problematik som den igangværende velfærdsdebat kun er overfladen af. Det kommer følgelig heller ikke med holdbare og langsigtede løsninger. Det fremlægger specielt ikke nogen løsning på Venstres åbenlyse og her på siderne ofte påpegede ideologiske usikkerhed. Det kommer følgelig heller ikke med nogen løsning på Dansk Folkepartis afgørende indflydelse!

Dette betyder at partiets program intet vil ændre i det forhold, at partiet vil blive bedømt på hvordan det handler i den snævre realpolitiske virkelighed, herunder hvordan det helt konkret tager stilling til sådanne jordnære ting som regeringens aktuelle skatteudspil og aktuelle finanslov samt efter et valg til det jordnære parlamentariske spørgsmål om hvem der skal være den kommende regeringsleder.Ny Alliance har fået medvind fra starten af de to bestemte årsager der hedder den radikale Marianne Jelveds absolutte modvilje mod Anders Fogh Rasmussen og en hel del borgerlige vælgeres i virkeligheden ret primitive modvilje mod Dansk Folkeparti. Ny Alliance har nu fremlagt sit program og er blevet etableret som organisation og opstillingsberettiget parti. Men nu begynder hverdagen og de meget konkrete dagligdags afgørelser om finanser, velfærd og regeringsflertal. Alt tyder på et kompromis i de nærmeste dage mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om skatteudspillet. Derfor er det nok mest sandsynligt at valget først kommer om et års tid.

Men da har Ny Alliance ikke længere nyhedens interesse og mediernes bevågenhed. Her kommer prøven derfor for alvor til at stå.

Jan JernewiczHenvisninger:

Link til programmet på Ny Alliances hjemmeside.Relevante artikler på Jernesalt:

Ny Alliances utopisk-revolutionerende skattepolitik  (28.8.07.)
Regeringens skatte- og velfærdsudspil 21.8.07  (23.8.07.)
Radikalt lederskifte  (16.6.07.)
Khader og TV2's omgang med sandheden  (21.05.07.)
Venstre ramt af udbrud  (14.5.07.)
Opbrud i dansk politik med Ny Alliance?  (8.5.07.)
Uro i Dansk Folkeparti  (30.4.07)
Ansvarlighed  (10.1.07.)
Status over Året 2006  (31.12.06.)
Folkelighed og intellektualisme  (20.12.06.)
Dansk Folkeparti og Venstre-Konservatismen  (19.12.06.)Artikler om Danmark
Artikler om Samfund
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal