Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - rockligestill

ARTIKEL FRA JERNESALT - 11.8.09.


Ligestilling i rockmusikken og iøvrigt - en illusion eller hvad?

Generelt
Rockmusikken
Biologien
HenvisningerLigestilling generelt

Ligestilling er en væsentlig del af alle undertrykte menneskers kamp for at ophæve den diskrimination de er udsat for eller føler sig udsat for, og derfor er ligestilling mellem kønnene i dag blevet en væsentlig del af kvindernes kamp for selvstændighed og selvværd. Kampen støttes af lovgivningen der i alle demokratiske lande har gjort ligestilling til en juridisk rettighed. Dette betyder især lige løn for mænd og kvinder og lige adgang til uddannelse og stillinger samt til valg til politiske råd. I Danmark gennemførtes en ligelønslov allerede i 1919 og en omfattende lov om ligestilling vedtoges i 1988. Ligestilling er i dag officiel politik her i landet.

Der må imidlertid skelnes mellem formel ligestilling og reel ligestilling. Der er ingen simpel automatik mellem den formelle ligestilling og den reelle, fordi der stadigvæk fra gammel tid er forskelle mellem kønnenes interesser for de mange fag og uddannelser samt hverv som findes. Der er stadigt mange deciderede mandefag og mange deciderede kvindefag. Og selvom man naturligvis af forskellige, gode grunde kan og vil prøve at skabe reel ligestilling på de forskellige områder, vil trægheden altid forsinke processen.

Det er desuden ikke blot vaner og tradition der spiller en rolle, men i høj grad den biologiske forskel - og den taler man helst ikke om. Men den bevirker at der dels er modstand mod kunstig frembragt ligestilling i form af kønskvotering, dels og navnlig vedblivende vil være biologiske faktorer der modvirker fuldstændig ligestilling. Bl.a. spiller det en stor rolle at kvinder der gerne vil have børn nødvendigvis må regne med barselsperioder der i sidste ende vil give deres erhvervskarriere et afbræk eller forsinkelse.

Men den vigtigste biologiske faktor der bevirker en forskel er den kønshormonale. Alt andet lige - herunder såvel intelligens som økonomi og social arv - vil manden i kraft af det mandlige kønshormon have større råstyrke, udholdenhed og trang til grænseoverskridelse end kvinden. Dette betyder ikke at kvinder ikke kan nå langt og i mange tilfælde længere end mænd på bestemte områder, men at der statistisk set altid vil være flere mandlige end kvindelige pionerer på en lang række områder. Det tydeligste eksempel er sporten, hvor alle sportsgrene vil være præget af mændenes overlegenhed i en så markant målestok, at kvinder kun har kunnet få en tilfredsstillende psykisk ligestilling gennem en opdeling af sportsgrene i to sæt: en for mænd og en for kvinder.

Fodbold, håndbold, atletik, svømning, cykelløb, boksning og alle andre sportsdiscipliner vil have klar adskillelse mellem mænd og kvinder. Kvinderne er kommet med i alle discipliner i kraft af den ønskede og værdifulde ligestilling, men kvinder kan ikke fysisk hamle op med mænd i nogen af disciplinerne, hvorfor de har fået deres egne indbyrdes konkurrencer og rekorder. Og alle kan være glade og tilfredse med denne pragmatiske ordning. Juridisk principrytteri om fuldstændig ligestilling ville umuliggøre al eliteidræt.Rockmusikken

Men også i kunstens og musikkens verden kan konstateres ulighed - på trods af den formelle ligestilling. Der er lige så mange store kvindelige som mandlige skuespillere både på teatret og i film, for kvinder er naturligvis bedst til at spille kvinder, og mænd bedst til at spille mænd. Men der er ikke lige mange mænd og kvinder blandt de store dramatikere eller instruktører.

Men tydeligst i dag er måske forskellen i rockmusikken, den musik der i et par årtider har været dominerende inden for populærmusikken. Her er såvel de skabende kunstnere som de udøvende musikere overvejende mænd. Kvinderne gør sig gældende, og i hvert fald spiller kvinden og det kvindelige en stor rolle på det psykologiske plan, fordi de gør det i mænds liv, sanse- og tankeverden. Men rockmusikken har fra starten været knyttet til begreber som opposition, oprør og stoffer - og igen afgør fysikken og dermed i sidste ende kønshormonerne kraften i oprørstrangen. Rockmusikken blev betragtet som talerør for ungdomsoprøret, og selvom den selvfølgeligt med årene - som alt ungdsomoprør - er gået hen og blevet en del af den etablerede kultur, står rockmusikken stadig som formidler af oprør og provokerende seksualitet, eller med ét ord af grænseoverskridelse. Og netop grænseoverskridelse kan på det psykologiske plan ikke forstås uden reference til den hormonale kønsforskel.En følge af den mandlige dominans i rockmusikken - med store navne som Jimi Hendrix, Eric Clapton, Bob Dylan, Lou Reed og Bruce Springsteen eller bands som The Rolling Stones, The Doors, Jefferson Airplane, Pink Floyd, bare for at nævne nogle få - er at piger der drages af rocken må søge deres egne udveje for at få mulighed for at spille musikken uden indblanding fra drengenes side. Det sker i Sverige i form af såkaldte 'Popkollon', ferielejre eller -kolonier for teenagerpiger hvor der undervises i rockmusik, således at pigerne kan få lov at udfolde sig ved at skrive sange og spille i bands. Lejrene varer en uges tid, og de finder på syvende år sted i syv forskellige svenske byer. Jf.
Popkollos hjemmeside. En enkelt - Popkollo Madam - er for kvinder over 18 år. Lejrene er sammen med tilsvarende lejre i England, Canada og USA en del af den internationale organisation Girls Rock Camp Alliance, hvis opgave angiveligt er "to empower girls and women using the tools of music education to foster self-esteem and confidence". - jf. website.

Ifølge journalisten Annegerd Lerche Kristiansen (Politiken 7.8.09.) fandt Danmarks største musikkonkurrence for 'upcoming bands', Emergenza Festival, sted først på året, men kun 21 af 488 musikere var kvinder, og af dem spillede kun fire et instrument, resten sang i kor eller agerede sangerinde! Det er, skriver hun, stadig undtagelsen mere end reglen når kvinder hænger guitaren om halsen og "sætter strøm til udtrykket".

Men det er typisk for forklaringsforsøget at en universitetsforsker med speciale i køns- og identitetsstudier henviser til mediernes og pladebranchens billede af kønsforskellen: Pigerne ser på Britney og står med hårbørsten foran spejlet og synger, mens drengene efterligner James Hetfield og spiller luftguitar. - En kvindelig musiker peger tilsvarende på at skolerne har en gammeldags indstilling til musik og køn: Musiklærerne deler først og fremmest bas og guitar ud til drengene i musiktimerne. Pigerne bliver opfattet som nogen der helere vil give den gas på ponyer!

Popkollon er altså en god idé, for på sådanne lejre får pigerne netop mulighed for at spille bas og elguitar samt trommer som de har lyst til - uden hele tiden at skulle måle sig med drengene. Formentlig vil det i sidste ende også bevirke flere piger med succes i den professionelle rockmusik. Men kvinder er naive hvis de tror at de ad den vej kan udligne hele forskellen mellem mænd og kvinder i rockmusikken. Forskellen stikker meget dybere. Den ligger som påpeget i selve biologien. Og biologien kan man ikke lave om på - uanset hvor meget pigerne måtte ønske det eller egentlige feminister måtte sætte det som mål.Biologien

Undertegnede er fornylig af en kvindelig læser blev spurgt, hvorfor der næsten ingen kvinder er på den lange liste over mine
store inspiratorer, og jeg måtte svare som sandt er, at der vitterligt ikke er mange kvinder blandt verdens store filosoffer, videnskabsmænd, kunstnere, komponister eller forfattere. Der findes således ingen kvindelig Platon eller Kant, ingen kvindelig Newton eller Einstein, ingen kvindelig Bach eller Beethoven, ingen kvindelig Furtwängler eller Karajan, ingen kvindelig Blake eller Chagall og ingen kvindelig Shakespeare eller Dostojefski.

Der kan og er blevet givet sociale og økonomiske delforklaringer på forholdet, og der kan påpeges et lidt mere nuanceret billede for vores egen tid, fordi der vitterligt er langt flere kvinder blandt vor tids forskere, professorer, musikere, malere og skribenter. Bredden af skabende mennesker er blevet meget større - ligesom bredden af finkulturens brugere. Men stadig gælder at der er en så markant forskel på mænds og kvinders tilgang til deres fags udøvelse at det uvægerligt præger resultatet når det gælder grænseoverskridelsen. Og den har vel at mærke intetsomhelst med intelligens og begavelse eller flid og dygtighed at gøre. Den ligger i forskellen mellem det mandlige og det kvindelige kønshormon.

Det er accepteret som objektiv kendsgerning - af begge køn - at det mandlige kønshormon, testosteron, styrer muskel- og knogleopbygning samt behåring, stemmeleje og udviklingen af de mandlige kønskarakterer, mens de kvindelige hormoner, østrogenerne, styrer ægudløsningen og menstruationen, virker på de kvindelige kønsorganer samt udviklingen af de kvindelige kønskarakterer, og når vi taler om kønskarakterer, tænkes i begge tilfælde på både somatiske og psykologiske karakteristika.

Men det er endnu ikke gået op for ret mange mennesker, at der på dybdepsykologisk plan er den allerdybeste sammenhæng mellem de fysiske og de psykiske kønskarakterer, således at forstå at der er nøje sammenhæng mellem kønsorganernes opbygning og funktion på den ene side og de psykiske kønskarakterers orientering og funktion på den anden side. Der er helt konkret dyb overensstemmelse mellem kvindens kønsorganer, hormonale produktion og hendes orientering mod det modtagende og beskyttende, og for det andet køns vedkommende dyb overensstemmelse mellem mandens kønsorganer, hormonproduktion og orientering mod det udadrettede, penetrerende og kraftfulde. På dybdepsykologisk og dermed det totalt undervurderede 'symbolske' plan betyder denne forskel at individets trang til transcendens og grænseoverskridelse alt andet lige er større hos manden end hos kvinden - og stimuleres langt kraftigere både direkte og indirekte af hormonerne! - Jf. Socialitet, ulighed og kønsforskel

For at forebygge misforståelse skal det understreges at den mandlige trang til grænseoverskridelse ikke må forveksles med den almenmenneskelige trang til at bygge en fast identitet op. En sådan trang er fælles for begge køn, og den kan som bekendt hos mænd udvikle sig yderst uheldigt til en stærk hævdelse af identiteten gennem sammenkædning med æresbegrebet. Men noget sådant ender med en fastlåsning af identiteten og ikke med nogen form for transcendens. Det karakteristiske for trangen til transcendens er tværtimod tendensen til også at overskride den snævre jeg-identitet. Transcendensen medvirker til relativisering af jeget og kan i bedste fald føre helt ind i tragediens område. - Jf. artiklen om Jeget og selvet.

Set ud fra det kønhormonale, psykologiske og dybdepsykologiske synspunkt er der intet mærkeligt i mandens evne til og forkærlighed for stor fysisk udfoldelse og trang til udforskning og grænseoverskridelse. Og intet mærkeligt i kvindens evne til og forkærlighed for omsorg, beskyttelse og forbliven ved det naturgivne og immanente.

Kvindens emancipation i nyere tid har naturligvis betydet langt større frihed til at gå nye veje og herunder også gå veje som tidligere betragtedes som forbeholdt mænd, og i sekulære og demokratiske lande ses denne frigørelse af flertallet som en fordel for begge parter. Men emancipationen fjerner ikke den grundlæggende biologiske forskel - og vil derfor heller aldrig gøre mænd og kvinder ens, lige stærke, lige udadvendte eller lige grænseoverskridende. Heldigvis vil nogle endda sige, for forskellen er jo lige netop den afgørende faktor der gør modsætningen mellem kønnene til en spændende, charmerende og dynamisk komplementaritet i selve tilværelsen, eksistentielt set vel den væsentligste komplementaritet overhovedet.

Jan JernewiczHenvisninger:

Link til:

Ligestillingsministeriet
Hvad er ligestilling?
Ligestillingsredegørelsen 2007
Europa-kommissionen om ligestilling
Udenrigsministeriets side om kvinder og ligestilling i udviklingsarbejdet
Kvinfo's side om ligestilling i EU

Popkollos hjemmeside
Girls Rock Camp
Emergenza FestivalRelevante artikler på Jernesalt:

Inspiratorer
Hvad den rytmiske musik kan og vil
Musik - underholdning eller kult?  (9.5.06.)
Ungdomsoprøret 1968 i helhedsrealistisk lys  (31.5.08.)
Køn, identitet, partnervalg og humor
Jeget og selvet
Transcendens

Jernesalts 2009-filosofi

Afsnittet om 'Eksistensen':
Erkendelse og subjektivitet
Livet og døden
Immanens og transcendens
Kultur og livskvalitet

Afsnittet om 'Mennesket':
Biologi
Aggressivitet og dominans
Seksualitet
Socialitet, ulighed og kønsforskel
Musikalitet og spiritualitetArtikler om Samfund
Artikler om Musik
Artikler om Psykologi
Artikler om Erkendelse
Artikler om Eksistens
Artikler om Religion
Artikler om SekulariseringAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
Konsistens-etikkenTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal