Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - TV2

ARTIKEL FRA JERNESALT - 28.2.03.


TV2's fremtid

Medieforliget og dermed den endelige aftale om TV2's privatisering er på plads.

Allerede den 1. januar kunne kulturminister Brian Mikkelsen udpege en ny bestyrelse for TV2 med seniorkonsulent i Dansk Byggeri, tidligere direktør for Danske Entreprenører, Erik Ross Pedersen, som formand. Hans opgave er først og fremmest at omdanne TV2 til et aktieselskab med henblik på salg til private investorer, men aldrig så snart var bestyrelsen udpeget før en gammel strid mellem TV2's administrerende direktør, Christina Lage, og kanalens økonomidirektør, Peter Parbo, brød ud i lys lue netop med privatiseringen som omdrejningspunkt.

Den musiske Christina Lage, udpeget under den radikale Jens Bilgrav Nielsens formandsskab, havde ikke lagt skjul på sin modvilje mod en privatisering, som hun frygtede ville betyde en sådan indtægtsnedgang for kanalen, at kvaliteten for programmer ikke ville kunne opretholdes.

Disse synspunkter havde hun fremført med stor styrke på et offentligt møde for potentielle investorer i oktober på Nordisk Film i Valby, hvor også kulturministeren redegjorde for sine ideer med privatiseringen. Lages overraskende klare udmelding blev taget meget unådigt op af ministeren, der nærmest opfattede hendes optræden som modarbejde og illoyalitet. Den tekniske direktør benyttede omgående lejligheden til i Børsen at gøre opmærksomhed på, at han mente privatisering var en god idé og ikke ville gå ud over kvaliteten.

Modsætningerne mellem de to direktører var så stor, at Christina Lage i januar stillede den nyudnævnte bestyrelse over for et ultimativt valg mellem hende selv og Parborg. Der var ikke plads til dem begge. Men i en sådan situation havde bestyrelsen ikke andet reelt valg end at lade Lage tage sit gode tøj og gå - og lade posten som administrerende direktør overgå til Peter Parborg, der har 12 år på bagen i TV2 og iøvrigt nyder medarbejdernes tillid.

Lages afgang var der naturligvis straks nogle der havde ondt af, bl.a. Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden, der i TV2s Nyheder brugte mange og store ord om magtmisbrug. Ross Pedersen kunne uden besvær sætte tingene og Seidenfadens malplacerede foredragsstil på plads. Lage havde selv lagt op til direktørskiftet. Ministeren var ikke indblandet. Bestyrelsen blandede sig ikke i programlægningen. Den nye direktør mente det muligt at holde kvalitetsniveauet efter privatiseringen og det dermed forbundne bortfald af licenspengene.

De der kender Ross Pedersen vil vide, at han er en dygtig administrator og jurist og en dreven forhandler. TV2 er i gode hænder med ham som bestyrelsesformand, fordi der ikke er tvivl om, at han kan levere varen: salget til private investorer på de betingelser medieforliget har fastsat, herunder kravene til public service. Og han er iøvrigt ikke blottet for musiske evner, så selv om han ikke direkte vil få noget med programlægningen at gøre, kan han udmærket vurdere kvalitet.

Der har allerede vist sig en lang række købere til TV2. To konsulentfirmaer har kulegravet markedet og påvist flere potentielle købere end man hidtil havde troet, nemlig op mod 15, fortrinsvis nordiske, heraf seks til otte oplagte emner, dvs investorer der i forvejen er på mediemarkedet og som har tilstrækkelig kapital.

Ifølge rapporterne er der både muligheder og risici ved et privatejet og et statsejet TV2. Men rapporterne anbefaler en privatisering, idet vurderingen er, at en sådan "vil styrke selskabets kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag."

TV2 udgør et af de stærkeste 'brands' inden for medieområdet i Danmark, hedder det. "Med sin nuværende markedsposition giver det en ny ejer store muligheder for at videreudvikle selskabet."

Og fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti er vurderingen, at rapporterne sandsynliggør, at et privatiseret TV2 vil være i stand til at leve op til fastsatte public service-forpligtelser, også når licenspengene falder bort.

Kulturministerens lovforslag er sendt til høring 21. februar og ventes vedtaget inden sommerferien. En privatisering kan formentlig finde sted i 2004.Det springende punkt er og bliver public service-forpligtelsen.
I lovforslaget hedder det:

§ 38 a. TV 2/DANMARK A/S’ udøvelse af public service-programvirksomhed kan kun ske med tilladelse fra kulturministeren.

Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med udstedelse af tilladelsen fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v.

§ 38 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om, i hvilket omfang programmer af europæisk oprindelse skal indgå heri, og regler med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

§ 38 c. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

§ 38 d. Efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet kan kulturministeren træffe afgørelse om at inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S:

1) Overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne

2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse

3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på

4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

§ 38 e. Kulturministeren kan inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.Kulturministeriet og Folketinget vil altså have hånd i hanke med TV2's udvikling også efter privatiseringen. Men heraf følger naturligvis på ingen måde at kvaliteten kan og vil blive opretholdt.

Direktør Peter Parbo er fortrøstningsfuld, fordi han ser gode programmer som en simpel forudsætning for at danskerne ser TV2 og kanalen derfor kan tiltrække reklameindtægter. Han er også klar over, at privatiseringen er en nødvendighed, eftersom der ingen fremtid er i at satse på flere licenspenge. For dem vil staten (det nuværende folketingsflertal) ikke bevillige. En tilpasning til det mediemarked der er inde i en så rivende udvikling som tilfældet er kræver at TV2 får mulighed for gennem privatiseringen at bevæge sig frit.

Problemet er, at ingen af tv-folkene eller politikerne rigtigt vil ind på hvad 'gode programmer' eller 'kvalitet' egentlig er for noget. Men set ud fra de kriterier reklamefolk har, så er der ingen tvivl om, at gode programmer er programmer der tiltrækker flest mulige seere. Og det vil i realiteten sige, at underholdningsprogrammer, hvad enten vi taler om sceneoptræden, musik, film, sport eller quiz'er af forskellig slags, er de allerbedste.

Men også dét kan folk få for meget af. Måske er der slet ikke for mange underholdere i TV, men for megen sendetid til dem, som en tysk medieforsker og tidligere entertainer fornylig udtalte. Ja der er måske ligefrem en vis modsætning mellem sendetid og menneskeånd! Det er i hvert fald slet ikke sikkert at seertallene er eneste kriterium for succes. TV-direktører kan derfor ikke uden videre bruge Goebbels' berygtede formulering, selv i omskreven form: Wir wollen die totalen Seherzahl!TV2 har en meget stor styrke i nyhedsprogrammerne. De afvikles i behagelig form, og overvejende med særdeles dygtige indslag fra kompetente medarbejdere. Der er en vis tendens til overfladiskhed og rent pjat henimod slutningen af 19-nyhederne, bl.a. når Vagn Simonsen folder sig ud. Men udlandskorrespondenterne er klart bedre end DR's. Og da TV2-nyhederne fra starten valgte de bedste sendetider for nyheder, så er det temmelig afgørende om kanalen formår at fastholde niveauet på dette punkt.

Det er der imidlertid ingen garanti for. Det må komme an på selve den prøve den gennemførte privatisering vil være. Men desværre er der ingen vej tilbage, hvis privatiseringen medfører en kvalitetsforringelse. Dette er det allerværste ved privatiseringen. Ikke destomindre er den en økonomisk nødvendighed, som har ligget og luret og blevet stadig mere påtrængende, jo karrigere staten er blevet med licensmidler.

Det var til at forudse allerede da TV2 ved sin start under Jens Bilgrav Nielsens afgørende medvirken blev gjort delvist reklamefinanseriet. Så han har sig selv at takke for at det er gået som det er gået.Hele lovforslaget om TV2 kan læses på
Kulturministeriets hjemmeside  KulturministerietTil toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal