Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Idé

Idégrundlaget - fra 2002

Idé, formål og målgruppe
Stofområder
Råd til læseren
Økonomi og etik
Baggrund og forudsætningerJernesalts idé    
Til toppen  Næste

Ideen med JERNESALT er at forsøge at lancere et organ, som praktiserer en kritik og analyse der er tværfaglig og anti-specialistisk. Erfaringer og synspunkter fra mange forskellige fag og videnskabelige discipliner af såvel praktiske og teoretisk art skal inddrages for at modvirke den udbredte tendens mod overdreven specialisering. For nok må specialisering isoleret set anses for at være en fordel for forskningens og oplysningens fremadskriden, men ikke desto mindre rummer den altid risiko for at det større perspektiv og helheden går tabt.

Et helhedsyn er en psykologisk nødvendighed for os, fordi kun et helhedssyn rummer den sammenhæng, kontinuitet og konsistens som er forudsætninger for at det enkelte menneske kan opretholde sin tro på fremtiden. Men helhedssynet er ikke et lukket dogmatisk eller absolut system, men tværtimod et åbent, relativiseret rum, som har humoren som forudsætning. Derfor er humor en væsentlig side af JERNESALT og må ikke betragtes som et supplement til det øvrige indhold, men som en integreret del af det.

Begreberne komplementaritet og helhedsrealisme forklares og uddybes andetsteds. Men det skal allerede her understreges, at den komplementære helhedsrealisme ikke må forveksles med holisme. Helhedsrealismen påstår netop ikke, at virkeligheden dybest set skulle være en helhed, men alene, at vi psykisk er således indrettet, at vi dybt i sjælen har en helhed i os, og at vi derfor bevidst eller ubevidst og med gode grunde altid har eller altid stræber efter at fastholde et helhedssyn på omverdenen. Modsætningen til helhedssynet er den sjælelige splittelse.

Formålet med JERNESALT er naturligvis at få de nævnte ideer og synspunkterne ud til så mange som muligt af de mennesker, der seriøst beskæftiger sig med de samme problemer, og som finder den stigende fragmentering i det økonomiske, sociale og politiske system og i det videnskabelige, filosofiske og mediemæssige system meget utilfredsstillende for dem selv og undergravende for kulturen.

Målgruppen er altså de mennesker der har et ønske om at få helheden i deres liv og deres refleksion gjort mere bevidst - i samspil og modspil med redaktøren.

Det største problem ved at nå denne målgruppe er naturligvis, at den defineres ud fra helt andre kriterier end de gængse i bibliotekernes og mediernes katalogiseringer og indekseringer. Disse følger nemlig i vid udstrækning den én gang fastlagte faglige opdeling der placerer alle forsøg på tværfaglighed og helhedsøgen i underrubrikker under filosofi, kultur- eller samfundsdebat på trods af at det er i diametral modstrid med tværfaglighedens og helheds-synspunktets idé. I værste fald placerer man simpelthen den slags i nødrubrikker eller affaldsrubrikker som ‘diverse', ‘andet' eller ‘blandede skrifter' og bidrager dermed aktivt og destruktivt og med meget uheldige følger til at holde tværfagligheden ude.

Til toppenRåd til læseren    
Til toppen  Næste

Den læser der overhovedet finder vej til denne side af JERNESALT har allerede vist sin kompetence som læser ved ikke at være en typisk surfer, der straks klikker sig væk fra sider uden umiddelbar appel til underholdnings- eller ophidselsesinstinktet.

Kompetent læser af JERNESALT er naturligvis kun den læser der har mod og tålmodighed til at forfølge et andet menneskes tankegang ind i den sjælelige labyrint og efterhånden gøre sig fortrolig med hovedstrøg, biveje, stier, omveje, irgange og udveje.

Et sådant mod og en sådan tålmodighed er i sig selv det klareste tegn på om en læser føler sig så sikker på sig selv og sin dømmekraft som kun visheden om indre sammenhæng og helhed kan give. Men dermed er også allerede demonstreret en betydelig forståelse for selve arten af et sådant projekt som her forelægges. Hovedrådet til en sådan seriøs og ideel læser kan derfor ikke være andet end en opmuntring til at vove sig videre.

Men et sekundært råd kan det dog være berettiget at tilføje, fordi det er væsentligt at slå fast, at det generelle debatniveau i vort oplyste og demokratisk samfund paradoksalt nok har været dalende i mange år, netop på grund af oplysningen og demokratiet i kombinationen med den utroligt hurtige og spændende teknologiske udvikling af medierne.

Sagen er, at det på internettet og i aviser og blade vrimler med debatindlæg (klager, protester, meningsytringer) enten i helt isoleret form (typisk avisindlægget) eller i tilsyneladende mere flervejs-kommunikativ form (det såkaldt interaktive indlæg på internettet). Set fra et overfladisk demokratisk synspunkt er det skam en god ting, men dybere set er det snarere en narresut for borgerne.

For nok kan de på denne måde få luft for deres eventuelle vrede eller trang til at blande sig - ligesom den autonome kan få luft for sit had til det bestående samfund ved at kaste med brosten. Men det ændrer ikke ved tingenes tilstand. Det ændrer ikke systemet og institutionerne, og det ændrer heller ikke oplysnings- eller bevidsthedsniveauet.

Det giver tværtimod magthaverne og opinionsdannerne frie hænder til ved hjælp af reklamefolk og spindoktorer at manipulere videre med borgerne omtrent efter forgodt-befindende. Bevares, der findes kritiske røster. Der udgives kritiske bøger. Der findes sågar fortsat en kritisk presse osv. Men også den slags bliver desværre i vid udstrækning en del af etablissementet, der trods den faktiske kritik praktisk taget aldrig eller kun i meget ringe grad formår at skabe rum for en virkelig dybtgående, sammen-hængende og visionær kritik.

Her har internettet sine muligheder, specielt ved at brugerne i stedet for den åndløse produktion af færdige meninger til umiddelbar bekræftelse eller forkastelse giver sig kast med i en løbende og åben proces at fremlægge kommentarer til aktuelle begivenheder i en udtrykkelig relation til en overordnet og personligt udformet helhedsfilosofi med bevidste og tilkendegivne aksiomer og forudsætninger.

Muligheden ligger med andre ord ikke i, at alle ytrer sig spontant om alt muligt og således råber i øst og vest uden nogensinde at lytte eller få svar og indgå i ægte dialog .

Muligheden ligger derimod i at så mange som muligt giver sig til selv at ytre sig under henvisning til deres personlige forudsætninger og aksiomer og dermed bidrager til en givende dialog mellem helhedssynspunkter.

Rådet til den ideelle læser er altså det simple at læse JERNESALT som opfordring til gøre ligeså.
Jernesalts faste stofområder:    
Til toppen  Næste

Samfund

Danmark som nationalstat
EU som kulturelt og økonomisk fællesskab
Polen som katolsk naboland og kommende EU-medlem
USA som eneste supermagt i verden
Mellemøsten - muslimsk kultur over for jødisk og vestlig
Globaliseringen som økonomisk og kommunikativt faktum
Miljø - omsorgen for jordkloden som fortsat basis for livet
Medier - aviser og tv som kilder til nyheder/oplysning
Internettet som mulighed, fascination og risiko

Eksistens

Værdier i subjektiv betydning: personlige værdier
Livskvalitet i teori og praksis
Transcendens som accept af tilværelsens flerdimensionalitet
Kunst, film, musik og litteratur som udtryk for kreativitet
Etik som biologisk kendsgerning, relativeret i kulturen
Psykologi - bevidsthed, køn, seksualitet, alderstrin, aldring
Erkendelsen - dens muligheder og begrænsning

Sekularisering

Verdsliggørelse, men ikke profanering
Afdogmatisering, men ikke afmytologisering
Sund fornuft, men ikke endimensional rationalisme
Frihed som accept af bevidsthedsdimensionens betydning
Helhed som accept af behovet for sammenhæng og konsistens
Religion som virkelighedstroskab hinsides dogmatik
Humor som accept af komplementaritet og tragedie

De tre stofområder er indbyrdes forbundne således,
at der tilsigtes en stigende grad af perspektivering.

Områderne under Samfund dækker primært kommentarer til aktuelle og konkrete begivenheder så som indenrigs- og udenrigs-politisk stof af såvel økonomisk som social art.

Områderne under Eksistens dækker primært behandlingen af aktuelle og principielle spørgsmål af kulturel og filosofisk art.

Områderne under Sekularisering tilsigter primært en belysning af det mere fremtidsrettede og visionære, altså det mest overordnede perspektiv i helhedsrealismen.
Jernesalts økonomi og etik    
Til toppen  Næste

JERNESALT er økonomisk uafhængigt og har ingen økonomiske interesser i udbredelse af ideerne på nettet eller på anden vis. Der er kun udgifter ved foretagendet, men de er til gengæld forholdsvis beskedne. Kommunikationen på internettet er utrolig billig og kræver ikke som bog- og avisudgivelser store investeringer.

Internettet er i det hele taget en utrolig opfindelse der i stigende grad vil komme til at præge demokratiets og oplysningens udvikling på både godt og ondt. Ja, det er en demokratisk kommunikationsform uden sidestykke i historien. Den betyder ubegrænset ytringsmulighed og -frihed og samtidig ubegrænset adgang til information.

Hagen ved denne demokratisering er selve den lette og utroligt billige adgang til ytring. Jo flere der kommer på nettet, jo sværere bliver det at trænge igennem med en idé, en filosofi eller en kritik og vision der gør en forskel.

Henvendelser der ingen forskel gør, kan sagtens have stor kontakt- og underholdningsværdi ligesom de fjernsyns- eller radioudsendelser der topper hitlisterne, og det er der ingen anden grund til at være bekymret for end det forhold, at den slags stjæler tiden og opmærksomheden fra ting der måske er vigtigere, set ud fra et større og mere langsigtet perspektiv.

Magthaverne og finansfolkene spinder guld på at give folk let tilgængelig underholdning, mobiltelefonkontakt og sms-kommu-nikation med hinanden. Jo flere der nøjes med den slags, jo lettere spil har magthaverne, kapitalisterne og reklamefolkene.

Derfor er der behov for en tredie instans, en kritisk instans, der kan holde en passende distance til såvel underholdningsverdenen som magteliten, og vel at mærke kan gøre det uden selv at havne i en offer- eller bøddelrolle.

Dette kræver en bevidst etik af en særlig art, nemlig den etik der fastholder sammenhæng, kontinuitet, konsistens og helhed i tilværelsen samtidig med målsætning, retning, tro på fremtiden og håb om noget bedre end det bestående og fastslåede.

En sådan etik adskiller sig fundamentalt fra al slags moralisme ved aldrig at have dogmer eller absolutte normer som fundament eller målestok, men tværtimod betragte usikkerheden og åbenheden som noget centralt og uundgåeligt. Humoren spiller også her en aldeles afgørende rolle.


Jernesalts baggrund og forudsætninger    
Til toppen  Næste

Baggrunden for JERNESALT er konstateringen af et både udtalt og uudtalt behov for eksistentiel sammenhæng og konsistens, som tydeligt ses af den tiltagende stress i alle dele af samfundet. Denne stress er en stigende trussel mod individernes egne sunde behov for, dag for dag, at have tid og ro til at fordøje alle indtryk, holde passende distance til tingene, tænke efter og samle tankerne. Stress er undergravende for sundheden for den enkelte og for folket.

Redaktørens forudsætninger for at yde bidrag til en fornuftig tagen-hånd om problemerne er almindelig livserfaring, kombineret med årtiers beskæftigelse med såvel samfundslivet som kulturlivet samt en bred tværfaglig studeren og reflekteren.

En forudsætning er også selve internettets eksistens og muligheder. Det synes at være det bedst tænkelige medium for at få ideerne og synspunkterne ud til interesserede i nøjagtigt den form der svarer til indholdet, dvs i et stadigt spil mellem det aktuelle og det mere grundlæggende, mellem det sprogligt formulerede og det billedligt opfattede og mellem det konkrete, ofte jordnære, og det universelle eller åndelige, ofte grænsesprængende.

Svagheden er selve virtualiteten. For selvom der sidder mennesker af kød og blod bag skærmene og tastaturerne, så kan det ikke nægtes, at det virtuelle rum savner den legemliggørelse, som det ægte folkeliv har. Derfor er der ingen grund til at nære illusioner om internettets muligheder og værdi. Der er indbygget en meget solid grænse for dets indflydelse.

Redaktørens filosofiske refleksioner har udmøntet sig i nogle få aksiomer, som gør det ud for redaktionsprincipperne og derfor bringes på en særlig side. Aksiomer

Den udførligere behandling af hele den tilgrundliggende komplementære helhedsrealisme gives henad vejen - ligesom den systematiske undersøgelse af humorens væsen og centrale betydning.

Jan Jernewicz - 2.6.02.Henvisninger    
Til toppen

Redaktørens Programerklæring
Redaktøren (biografi, filosofi og inspiratorer)
Redaktørens aksiomer

At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter  (2.4.09.)
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
Selvet - sjælen - åndenom det kollektivt ubevidstes funktion i eksistensen
Konsistens-etikken
Religion som emergent fænomen i biologien
Grønbechs kulturopgør
Konrad Lorenz' kulturopgørTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   utils postfix clean
utils postfix normal